Saturday, July 28, 2012

به وصف آن دهن و لب کجا بود قدرت * مرا که لکنت عجز است در زبان مقال


داستان از یک شیطنت بچگانه شروع شد؛‌ - داستانی که برمی‌گردد به بیست و چند سال پیش، یک مدت رضا گیر داده بود می‌گفت بگو ر ر ر ر ضا، می‌گفتم ر ر ر ر ضا می‌گفت بگو چ چ چ چ چای، می‌گفتم چ چ چ چ چای؛ بگو د د د د د دا (دا در زبان ما یعنی مادر) می‌گفتم د د د د دا؛ ن ن ن نان، ن ن ن نان ؛‌ این بازی را انقدر ادامه داد که ک ک که کم‌کم ل ل ل لکنت گ گ گ گرفتم؛ یادم هست سر این قضیه یک ک ک ک کتک م م م مفصل هم از حسین خورد. دنیایی داشتیم با رضا. یادم نیست چقدر ط ط ط طول کشید اما بالاخره برگشتم به زبان عادی
 !

A Scene at the Sea
محصول 1991 ژاپن
کارگردان تاکشی کیتانو

No comments: