Thursday, July 26, 2012

اساطیر الاولین


نوشتن در مورد این فیلم زیبا را که من از جزییات و خرده روایت های آن لذت بردم می‌گذارم برای کسی که با اساطیر یونان باستان آشنا باشد؛ اگر هم آشنا نیستید ببینید دیدن دارد


Fellini Satyricon
محصول 1969 ایتالیا
کارگردان: فدریکو فلینی

No comments: