Monday, July 9, 2012

ای کسانی که وارد می شوید دست از هر امیدی بشویید - سردر دوزخ


کاش به همین مسخرگی بود که یک دفعه یک سیاره ای نزدیک میشد و همزادی داشتی و تا الآن همزمان بوده‌ای و الآن از همزمانی درآمده‌ای و می‌توانی بعضی چیزها را در کذشته تغییر دهی .
مسخره است البته
وقتی بتوانی برگردی به گذشته دیگر گذشته گذشته نیست، آینده است. چیزی هم که عوض شده باشد عوض شده است قبلی نیست پس نمی‌توانی لذت ببری از تغییر آن ؛ اگر هم حالت قبلی‌اش را بدانی که تلخیش هم هست لابد؛ هیچ راهی برای خروج از خاطرات تلخ وجود ندارد قطعاً
این مسخره بازی‌های هالیوودی هم دردی را دوا نمی کند
 

1 comment:

negar said...

به مسخرگیه خیال....