Sunday, June 10, 2012

فریدون


نهان گشت کردار فرزانگان / پراگنده شد کام دیوانگان
هنر خوار شد، جادویی ارجمند / نهان راستی، آشکارا گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز / به نیکی نبودی سخن جز به راز
داستان غریبی است داستان ضحاک؛ چگونگی به حکومت رسیدنش - که مقدماتش را باید در حکومت جمشید دید - و پدرکشی‌اش – که تفسیرش را باید در شاهنامه خواند – و جزییات حکومتش – که عبرت‌آموز است و پرپند – و از همه مهم‌تر نگاه نمادین فردوسی به مارهایی که جز با خوردن مغز جوانان جامعه آرام نمی‌گیرند. و چه بهتر که آدم جزییات داستان را با نگاه جامعه‌شناسانه و تحلیلی سعیدی سیرجانی بخواند در کتابی که خواندنش بی هیچ شک و شبهه‌ای به هر ایرانی سفارش می‌شود.

1 comment:

Anonymous said...

مهرزاد بر مرگ سعیدی سیرجانی گریستم..ان نامه اخر ..ان شرح روزنامه کیهان که نوشته بود بعد از سفر به مناطق جنگی جنوب متحول شده..و چه تحولی سیعد امامی ایجاد کرد در این مرد ....من نثری به ...زیبایی سیرجانی سراغ ندارم....پیرانی